info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en Privacy

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van LekkersvanTruus/Triade zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van LekkersvanTruus/Triade worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Triade ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van LekkersvanTruus/Triade zijn vrijblijvend en Triade behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door LekkersvanTruus/Triade. Triade is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Triade dit mee binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten.

3.2 Bij vooruitbetaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de girorespectievelijk bankrekening van Triade.
3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Triade gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Triade.

Artikel 4. Levering
4.1 De door Triade opgegeven leveringstijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren als wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van Triade. In geval van annulering van de opdracht door afnemer zullen, wanneer het pakket reeds naar de afnemer is verstuurd en niet door hem/haar wordt afgehaald, de gemaakte verzendkosten worden verhaald op de afnemer.
4.3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan PuuroSmaak/Triade verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Triade daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Triade de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde exclusief eventuele verzendkosten daarvan te restitueren.
 

Artikel 7. Bestellingen/communicatie
7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Triade, dan wel tussen Triade en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Triade, is Triade niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Triade.


Artikel 8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Triade ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Triade gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Triade en de door haar ingeschakelde tussenpersonen en derden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Diversen
9.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Triade in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Triade vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.2 Triade is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Privacy statement

Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Stichting Triade Vitree in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens. Stichting Triade Vitree acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Stichting Triade Vitree veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.


Bekijk hier ons privacystatement.

Privacystatement
H2: Privacy Statement Stichting Triade Vitree
Dit is het Privacy Statement van Stichting Triade Vitree, gevestigd aan Grietenij 17-05,
8233 BP in Lelystad en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer:
39068356.

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle nevenlocaties en vestigingen verbonden
aan Triade Vitree. Het betreft hier onder andere de (neven)-vestigingen: Varyo Lelystad,
Kleurkracht Emmeloord, De Stekplek Urk, Puur op Smaak Lelystad, KBC Lelystad,
Zorgboerderij Zeewolde, Eksternest Almere, Tante Truus Almere, Roest Almere etc.

Om jou goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te
voeren, verwerkt Stichting Triade Vitree in bepaalde gevallen persoonsgegevens.
Stichting Triade Vitree acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van
groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en
beveiligd. Je kunt erop rekenen dat je gegevens bij Stichting Triade Vitree veilig zijn en
dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Stichting Triade Vitree is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in dit privacy statement.

Contactgegevens
Stichting Triade Vitree http://www.triadevitree.nl
Grietenij 17-05
8233 BP Lelystad
0320 -280 925
privacy@triadevitree.nl

Waarom heeft Stichting Triade Vitree een Privacy Statement?
We hebben in dit Privacy Statement op een rijtje gezet hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Je kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij
verwerken, voor welke doeleinden, wie je gegevens mag inzien, hoe wij de
gegevens bewaren, aan wie wij gegevens doorgeven en welke invloed je daarop zelf
kunt uitoefenen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk
persoon. Bij persoonsgegevens kun je denken aan: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres. Maar ook bijvoorbeeld aan
gegevens over gezondheid, geloof of etnische achtergrond. Dit soort gegevens kan
een organisatie verkrijgen als je bijvoorbeeld een formulier invult, een e-mail stuurt of
telefonische contact op neemt. Ook als je de website van Stichting Triade Vitree bezoekt,
verstrek je ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een
IP-adres of in de gegevens van een cookie.

Op het moment dat je persoonsgegevens door jou of door een derde met Stichting
Triade Vitree worden gedeeld, verwerken wij deze gegevens. De betekenis van het begrip
verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen,
verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen. Maar ook
het wissen of vernietigen valt onder de term ‘verwerken’.

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Triade
Vitree verwerkt in het kader van haar dienstverlening op een geheel of gedeeltelijk
geautomatiseerde wijze.

Van wie verwerkt Stichting Triade Vitree persoonsgegevens?
Van de personen met wie we contact hebben en onderhouden, of die de websites
bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn allereerst onze (aspirant)
cliënten en diens wettelijke vertegenwoordigers (bijvoorbeeld ouders of de voogd) waar
we de zorg voor verlenen.

Daarnaast verwerken we persoonsgegevens van personen die ervoor zorgen dat we onze
zorg zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Het betreft hier onder andere onze
(zorg)werknemers, uitzendkrachten, gedetacheerden, payrollkrachten maar ook om de
contactpersonen van onze (potentiele) opdrachtgevers, zakelijke klanten, leveranciers of
business partners.

Belangrijk: als je als bedrijf of organisatie persoonsgegevens van je medewerkers aan
ons doorgeeft, dan ben je volgens de geldende wetgeving verplicht om je medewerkers
hierover te informeren. Je kunt dit Privacy Statement aan je medewerkers geven. Zodat
zij weten op welke wijze Stichting Triade Vitree omgaat met persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?
De verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens is de Stichting
Triade Vitree, met haar hoofdvestiging aan de Grietenij 17-05, 8233 BP te Lelystad en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 39068356. De
verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke
persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Waarom mag Stichting Triade Vitree soms persoonsgegevens verwerken?
Stichting Triade Vitree mag enkel persoonsgegevens verwerken als wij daarvoor
een wettelijke grondslag hebben. Deze wettelijke grondslagen zijn omschreven in de
Europese privacywet AVG. Triade Vitree gebruikt voor het verwerken van
persoonsgegevens de volgende grondslagen / redenen:

1. Jouw schriftelijke toestemming of die van de wettelijke vertegenwoordiger. Gegeven
toestemming kun je te allen tijde intrekken waardoor de organisatie moet
stoppen met de verwerking van de persoonsgegevens;
2. Persoonsgegevens verwerken op basis van een overeenkomst, denk hier
bijvoorbeeld aan de zorgovereenkomsten die je hebt met Triade Vitree. De
verwerking van de persoonsgegevens is dan noodzakelijk voor de uitvoering van
deze overeenkomst;
3. Persoonsgegevens verwerken op basis van een wettelijke verplichting. De
verwerking van je gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te
komen. Het gaat bijvoorbeeld om het verstrekken van persoonsgegevens aan de
gemeente op basis van de Jeugdwet of het verplicht registreren van het BSN
nummer van werknemers in het kader van de Belastingwetgeving.
4. De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.
Bijvoorbeeld als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter bestrijding van ernstig
gevaar van je gezondheid;
5. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de
gerechtvaardigde belangen van Triade Vitree.

Persoonsgegevens die Stichting Triade Vitree kan verwerken
Stichting Triade Vitree verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken persoonsgegevens
alleen voor de genoemde doeleinden. Wanneer wij je gegevens gebruiken voor andere
(nauw verwante) doelstellingen, zullen wij je conform de wet hierover informeren en de
vereiste maatregelen nemen (bijvoorbeeld het schriftelijk vragen van toestemming).
Welke persoonsgegevens Triade Vitree verwerkt is afhankelijk van wat jouw positie, rol of functie is bij de organisatie. Zo zitten er verschillen tussen enerzijds de hoeveelheid en
soort persoonsgegevens die Triade Vitree verwerkt ten behoeve van onze cliënten en
anderzijds tussen de persoonsgegevens die wij nodig hebben voor ons personeel.

Afhankelijk van de situatie verwerken wij specifiek persoonsgegevens om te delen:

 • met jou, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen.
 • je te informeren over onze dienstverlening en onze overige activiteiten om deze
beter te kunnen laten aansluiten op je wensen en kwaliteiten (bijvoorbeeld het
toezenden van een nieuwsbrief of ons tijdschrift Trialoog).
voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -
rapportages, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en
het bevorderen en handhaven van onze (zorg) kwaliteit en de bedrijfsveiligheid.
 • Om je met een eigen account toegang te kunnen geven en gebruik te laten maken
van besloten web portalen voor o.a. vrijwilligers, familieleden en
vertegenwoordigers van cliënten, het plannen van taxiritten (bijvoorbeeld
RegiCare, Familienet, Taxiplanning Online).
 • voor jou de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen, denk bijvoorbeeld
aan het registreren van cliëntinformatie, medische gegevens, BSN, maar ook
vanwege de identificatie of het afdragen van belastingen en sociale premies;
verwerkingen vinden plaatst conform onder meer de Jeugdwet, Wet langdurige
zorg (Wlz) of Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).
 • om wettelijke re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan de
opdracht van de overheid om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan
het werk te helpen.
 • om onze producten en dienstverlening (o.a. via onze website en het besloten
web-portaal) te verbeteren of (technische) problemen bij het gebruik van de
website of onze diensten op te lossen.

Hieronder vind je een niet limitatief overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen
verwerken binnen de organisatie:
Algemeen o.a. via de website of telefonisch:
 • Voor- en achternaam, telefoonnummer(s), e-mailadressen;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door formulieren op
onze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch en ten behoeve van
bijvoorbeeld sollicitaties.
 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens (telefoon);
  • geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
  • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
  • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van uw geschiktheid, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften door uw meegestuurde pasfoto’s;


Persoonsgegevens ten behoeve van ons Personeel / Vrijwilligers:
 
 • Op het moment dat je voor ons bent gaan werkt of heeft gewerkt of als vrijwilliger
 • betrokken bent dan kunnen we de volgende (persoons)gegevens verwerken:
 • NAW-gegevens, Burger Service Nummer (BSN), geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit, burgerlijke staat, IBAN-nummer, handtekening, salarisgegevens, nevenfuncties, opleidingen, ID bewijs, werkvergunning, VOG-verklaring.
 • Overige gegevens die te relateren zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Persoonsgegevens ten behoeve van onze cliënten:
De volgende persoonsgegevens kunnen voor Triade Vitree noodzakelijk zijn om kwalitatief goede zorg te kunnen verlenen en/of zijn wettelijk vereist in zorg specifieke wetgeving. Afhankelijk van het type zorg (ambulante hulp, jeugdzorg, langdurige zorg, pleegzorg) kan Triade Vitree persoonsgegevens verwerkingen in haar beveiligde rlektronische Cliënten Dossier (ECD. Persoonsgegevens die kunnen voorkomen in het ECD zijn:
NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer(s), emailadressen, IBAN-nummer, burgerlijke staat, polis nummer zorgverzekering, BSN, ID-nummer legitimatie, gezondheidsgegevens (die nodig zijn voor de zorgverlening), veiligheidstaxaties, contactgegevens huisarts/apotheek/tandarts, gegevens van directe contactpersonen
(+relatie), contactgegevens voogdij of pleegouderschap, type financiering van de zorg, gegevens van scholen, beeld en videomateriaal ten behoeve van bijv. video home trainingen (VHT) of inluistersystemen (nachtzorg), open velden met daarin diverse mogelijke herleidbare persoonsgegevens (bijvoorbeeld behandelplannen, voortgangsverslagen, (eind)rapportages etc.).

Persoonsgegevens ten behoeve van onze Leveranciers:
Voor het functioneren van de organisatie maakt Triade Vitree gebruik van meerdere
leveranciers, het betreft hier onder andere leveranciers voor onderhoud, controle van
brandblusapparatuur, inhuur van derden expertise. Hiervoor kan Triade Vitree de
volgende persoonsgegevens verwerken:
O.a. NAW-gegevens contactpersonen, functie contactpersoon, telefoonnummer(s), email-adressen, IBAN-nummer, KVK-nummer, handtekeningen na sluiten overeenkomst.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij de persoonsgegevens verwerken
Stichting Triade Vitree verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Vanwege een wettelijke verplichting (verplicht bewaren van bijvoorbeeld een
 • medisch dossier op basis van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst WGBO), de eisen uit de Jeugdwet, Wlz, WMO of belastingwetgeving’.
 • Om contact met je op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (o.a. in Facilitair ondersteuning systeem Wish);
 • Behandeling van sollicitaties (incl. portefeuille beheer);
 • Het verlenen van zorg (cliëntgegevens staan bijvoorbeeld geregistreerd in de applicatie PlanCareDossier 2.0, Ncare (t.b.v. het verstrekken en registeren van medicatie), familienet);
 • Aanmelding en verwerking van vrijwilligersgegevens (gegevens staan in Regicare van leverancier AdSysCO).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders
of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij
raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen,
om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met het
Privacy Office van Triade Vitree via: privacy@triadevitree.nl zodat wij deze eventuele
gegevens kunnen verwijderen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Triade Vitree bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We hanteren daarbij
de termijnen die in de zorg specifieke wetten zijn opgenomen maar ook in belastingwetgeving. Gegevens van sollicitaties worden maximaal twaalf maanden
bewaard en daarna vernietigd, na toestemming kunnen we ook jouw sollicitatie in onze
vacature portefeuille langer bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Triade Vitree verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. In het geval dat sprake is van een verantwoordelijke en een
verwerkersrelatie dan sluit Triade Vitree een verwerkersovereenkomst af waarin Triade
Vitree strikte eisen stelt aan de verwerkende partij o.a. t.a.v. het gebruik van de
gegevens, naleving, eventuele datalekken en beveiligingseisen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Triade Vitree neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen
kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat
hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder
dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Triade Vitree) tussen zit.

Triade Vitree zijnde een verwerker namens een verantwoordelijke
Bij meerdere vestigingen van Triade Vitree vinden dagbestedingsactiviteiten plaats. Deze
activiteiten worden onder begeleiding door onze cliënten uitgevoerd. Triade Vitree wordt
daarbij soms ingehuurd door bedrijven en organisaties uit de regio. Bij sommige van
deze activiteiten verwerkt Triade Vitree namens dit bedrijf persoonsgegevens. Hierbij kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan het vullen en inpakken van kerstpakketten en voorzien
van adresgegevens of het namens een bedrijf vernietigen van vertrouwelijke
documenten. Triade Vitree sluit indien nodig met deze bedrijven een
verwerkersovereenkomst af, waarbij Triade Vitree is opgenomen als verwerkende partij.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Triade Vitree gebruikt technische en functionele cookies op haar websites. Een
cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je
afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van de browser verwijderen.

Analytische cookies / Google Analytics
Stichting Triade Vitree gebruikt Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen
en rapportages daarvan samen te stellen, met als doel de website gebruiksvriendelijker
te maken. Stichting Triade Vitree kan met behulp van de rapporten uit Google Analytics
niet bepalen wie je bent of waar je woont. De gegevens van Google Analytics zijn alleen
voor intern gebruik en worden door Stichting Triade Vitree in geen geval doorgegeven
aan externe partijen.

Alle gegevens zijn eigendom van Google. Google kan deze informatie verstrekken aan
derden, als zij daar wettelijk toe verplicht worden. Lees het privacy beleid van Google
Analytics voor meer informatie over wat Google met de informatie doet. Je kunt Google
Analytics helemaal blokkeren door een zogenaamde add-on op je browser te installeren.
De add-on kun je downloaden via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Wij stellen je op de hoogte als wij persoonsgegevens van je verwerken
Stichting Triade Vitree verstrekt voor het verwerken van je gegevens informatie aan jou
betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij je
gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die je hebt en hoe je daar invloed op kunt uitoefenen. Deze informatieverstrekking kan
achterwege blijven als je reeds op de hoogte bent van de verwerking van de gegevens
of als een mededeling aan jou onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning
kost.

Wat zijn je rechten?
Wanneer Stichting Triade Vitree persoonsgegevens van jou verwerkt, heb je volgens de
geldende regelgeving bepaalde rechten. Deze rechten worden hieronder toegelicht.

Inzage in je persoonsgegevens
Bent je ingeschreven bij Stichting Triade Vitree of denkt je dat er persoonsgegevens van je worden verwerkt en je wilt weten welke persoonsgegevens van jou bij ons bekend zijn? Dan kun je gebruikmaken van je ‘Recht van inzage’.

We verzoeken je wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens je graag wenst te
ontvangen, wat uw relatie is geweest met Triade Vitree, wat voor type zorg (Jeugd, Wmo
of Wlz) je (ooit) hebt ontvangen of ontvangt en op welke locatie(s) je hebt gewerkt of
zorg hebt ontvangen.

Recht op rectificatie
Je hebt het recht om gegevens te rectificeren als je gegevens onjuist of onvolledig zijn.
Ook heb je het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor
het doel waarvoor wij ze verwerken, of als je gegevens in strijd met een wettelijk
voorschrift door ons zijn verwerkt.
Wij zullen de derde(n) die je gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen
van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel
inspanning vraagt.

Recht op gegevenswissing / verwijdering
Daarnaast heb je het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld
wanneer je gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben
ontvangen, je bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer je gegevens onrechtmatig
door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens
verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van jou te bewaren. Denk hierbij aan BSN of een kopie van het identiteitsbewijs als je voor ons werkt of hebt gewerkt.

Recht op beperking van de verwerking
Ook heb je recht op beperking van de verwerking van je gegevens. Het recht op
beperking houdt in dat wij je persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet
mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien je de juistheid van de gegevens betwist, indien
je van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of
indien je van mening bent dat de verwerking van de persoonsgegevens door Stichting
Triade Vitree onrechtmatig is.

Recht van bezwaar
Tegen verwerking van je persoonsgegevens door Stichting Triade Vitree kun je bezwaar
maken indien je persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan
noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen
van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer je niet wilt dat wij je persoonsgegevens gebruiken om jou persoonlijke aanbiedingen te doen.

Recht op dataportabiliteit
Wanneer je zelf je persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heb je in bepaalde
gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij je gegevens op
gestructureerde, gangbare en machine leesbare wijze aan jou verstrekken, wanneer je ons daarom verzoekt.

Wil je je zorgdossier laten overdragen aan een andere zorginstelling?
Wij gaan slechts over tot verstrekking van persoonsgegevens van (ex)-cliënten aan
derden als we hiertoe wettelijk verplicht worden of we hiervoor schriftelijke expliciete
toestemming hebben ontvangen van de betrokkenen (de cliënt of diens wettelijke
vertegenwoordiger).

Dit betekent dat voordat we kunnen aangeven of een cliënt ooit zorg van ons heeft
ontvangen we schriftelijke toestemming nodig hebben van deze cliënt (of dien
vertegenwoordiger). Na ontvangst en registratie van deze specifiek aan Triade Vitree
gegeven toestemming tot verstrekking van het dossier kunnen we de zorginstelling
informeren en indien mogelijk voorzien van het dossier. Het overdragen van een dossier
of bepaalde persoonsgegevens worden indien mogelijk op een beveiligde en versleutelde
manier verzonden of toegestuurd met een aangetekende poststuk.
Dit specifieke Triade Vitree toestemmingsformulier kunt u opvragen via:
privacy@triadevitree.nl.

Hoe kun je je rechten uitoefenen?
Als je gebruik wenst te maken van je rechten, kun je te allen tijde contact met ons
opnemen via privacy@triadevitree.nl of door een brief aan ons te sturen, voorzien van
uw naam, adres en telefoonnummer.

Om er zeker van te zijn dat een verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met dit verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Hiervoor kun je bijvoorbeeld
gebruik maken van de applicatie KopieID die door de overheid ter beschikking is gesteld.

De gegevens van je identiteitsbewijs dienen enkel en alleen om je identiteit te
valideren, daarna wordt het kopie door Triade Vitree vernietigd. Het opvragen van een
kopie en het valideren van je identiteit doen wij ter bescherming van je
persoonsgegevens, zodat geen persoonsgegevens van jou worden verstrekt aan
onbevoegden die zich bijvoorbeeld namens jou voordoen.

Wilt je geen kopie van je identiteit toesturen dan kun je altijd een afspraak maken om
je legitimatie fysiek te laten zien in onze vestiging in Lelystad zodat we ter plekke je
identiteit kunnen valideren. Neem dan contact op met het Privacy Office van Triade
Vitree via: privacy@triadevitree.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, na binnenkomst van je verzoek.
Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door
ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer je ons
bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Functionaris Gegevensbescherming
Triade Vitree heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze Functionaris
Gegevensbescherming is de onafhankelijk toezichthouder ten aanzien van de omgang
met persoonsgegevens en privacy binnen Stichting Triade Vitree is te bereiken
via fg@triadevitree.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Triade Vitree neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Triade Vitree heeft meerdere
technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te
beveiligen.

Wilt je meer informatie over deze beveiliging of heb je de indruk dat je gegevens niet
goed worden beveiligd, neem dan contact op met ons op via privacy@triadevitree.nl.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens
De regels over het beschermen van je persoonsgegevens zijn vastgelegd de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe
dat deze wet wordt nageleefd. Wanneer je van mening bent dat de bepalingen uit dit
Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heb je het recht om
een klacht in te dienen bij de AP.
De contactgegevens van de AP zijn:
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
0900-2001201

Klachten
Stichting Triade Vitree heeft een klachtenregeling. Je kunt ook direct met je vraag of
klacht terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming fg@triadevitree.nl.

Tevens wil Stichting Triade Vitree jou er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat
kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact
Heb je vragen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact op met ons Privacy
Office via:

Stichting Triade Vitree
T.a.v. Privacy Office Triade Vitree
Grietenij 17 05
8233 BP Lelystad
0320 -280 925
Of per email via: privacy@triadevitree.nl

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 30 april 2019. Stichting Triade
Vitree behoudt zich het recht om dit statement te wijzigen.
 

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies